Nyheter

tisdag, oktober 12, 2021 - 09:49 - 0 comment(s)
Till dig som är aktieägare i AB Edsbyns Elverk Hej! Du fick för en tid sedan information från oss på Ellevio om vårt bud på Edsbyns Elverk. Där ingick också en anmälningssedel. Eftersom det uppstått frågor om processen så bifogar vi en ny anmälningssedel där det tydligt framgår att ingen försäljning av dina aktier sker innan den extra bolagsstämman den 3 november ; trots att du behö... + continue reading
torsdag, september 30, 2021 - 11:12 - 0 comment(s)
Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 3 november 2021 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin r... + continue reading
måndag, september 27, 2021 - 16:14 - 0 comment(s)
Rekommendationer och åtgärder i anledning av Ellevios offentliga uppköpserbjudande   Ett bolag inom Ellevio-koncernen (nedan kallat ”Ellevio”) har idag tillkännagivit sin avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ)(nedan kallat ”Edsbyns Elverk”).   Styrelsen för Edsbyns Elverk rekommenderar aktieägarna att acceptera... + continue reading
tisdag, september 7, 2021 - 10:02 - 0 comment(s)
  AB Edsbyns Elverk (publ) har mottagit ett förslag om samgående med Dala Energi AB (publ)   Styrelsen för Edsbyns Elverk har idag blivit inbjudna till en dialog med styrelsen för Dala Energi om ett samgående. Dala Energi vill utreda förutsättningarna för att lägga ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk. Dala Energis förslag kommer att beredas och utvärderas parallellt med redan... + continue reading
tisdag, juli 20, 2021 - 09:00 - 0 comment(s)
AB Edsbyns Elverk offentliggör ytterligare ett bud och återupptar handeln  AB Edsbyns Elverk (publ) förhandlar sedan en tid under exklusivitet med Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE) gällande en eventuell avyttring av koncernens nät- och vattenkraftstillgångar till DORE för en köpeskilling överstigande 300 milj kr. Den exakta prisnivån har inte kunnat offentliggöras eftersom parterna ännu... + continue reading