Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas du till årsstämma i AB Edsbyn Elverk (publ) torsdag den 16 maj kl 18.00 i biografsalongen (Röda Kvarn), Edsbyn. Dagordningen hittar du längst ner i denna kallelse.
Årsredovisning kommer att läggas ut på AB Edsbyns Elverks hemsida (www.edsbynselverk.se/finansiell-info) senast torsdag 2 maj.
Med tanke på miljön ser vi gärna att årsredovisningen på hemsidan används. Vill man ha den i tryckt form så ber vi dig att ringa eller mejla detta till oss så skickas den ut separat.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerade i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 9 maj 2019.
Aktieägare som har sina aktier förvaltar-registrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear AB.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2019.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska göras senast den 9 maj 2019 kl. 16.00 per post till AB Edsbyns Elverk, Box 82, 828 22 Edsbyn, per telefon 0271 - 274 00, per fax 0271 - 274 10 eller per e-post info@elektra.se.
För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.edsbynselverk.se.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 20 kr per aktie samt att avstämningsdag blir den 21 maj 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden AB den 24 maj 2019.

Övrigt

För att på bästa sätt kunna svara på dina frågor på stämman så ser vi gärna att du skickar dessa till oss på mejl eller brev i god tid före mötet, dock senast fem dagar före stämman.
Vi tackar på förhand och ser fram emot att träffa dig den 16 maj.

Efter årsstämman välkomnar vi stämmodeltagarna till middag vid Pingstkyrkan (Långgatan 12).

Bästa hälsningar AB Edsbyns Elverk Styrelsen

 

 

Dagordning för årsstämma vid AB Edsbyns Elverk (publ) 2019-05-16

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande samt godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2018.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.

11. Övriga frågor.

12. Årsstämmans avslutande.