aktieägare

Information till aktieägare

Till dig som är aktieägare i AB Edsbyns Elverk

Hej!

Du fick för en tid sedan information från oss på Ellevio om vårt bud på Edsbyns Elverk. Där ingick också en anmälningssedel.

Eftersom det uppstått frågor om processen så bifogar vi en ny anmälningssedel där det tydligt framgår att ingen försäljning av dina aktier sker innan den extra bolagsstämman den 3 november ; trots att du behöver skicka in anmälningssedeln senast den 22 oktober om du vill acceptera erbjudandet.

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 3 november 2021 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Informationsmöte 28 juni

Aktieägare inbjuds till informationsmöte, måndagen den 28 juni klockan 18:00, utomhus vid AB Edsbyns Elverks lokaler, Yxkroken 19 i Edsbyn.
Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE), kommer att informera om sitt bud på vattenkraftstationerna och elnätet.
Representanter kommer att finnas tillgängliga från Downing och styrelsen tillsammans med VD, Nils Andersson.
Anmälan om deltagande till informationsmötet görs senast onsdag den 23 juni via telefon 0271-27 400 eller e-post info@edsbynselverk.se