bolagstämma

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 3 november 2021 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.