nyheter

Information till aktieägare

Till dig som är aktieägare i AB Edsbyns Elverk

Hej!

Du fick för en tid sedan information från oss på Ellevio om vårt bud på Edsbyns Elverk. Där ingick också en anmälningssedel.

Eftersom det uppstått frågor om processen så bifogar vi en ny anmälningssedel där det tydligt framgår att ingen försäljning av dina aktier sker innan den extra bolagsstämman den 3 november ; trots att du behöver skicka in anmälningssedeln senast den 22 oktober om du vill acceptera erbjudandet.

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 3 november 2021 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Kommuniké från årsstämman i AB Edsbyns Elverk (publ)

Årsstämma har idag, tisdagen den 29 juni 2021, ägt rum i AB Edsbyns Elverk (publ).
Vid stämman beslutades att inte lämna någon aktieutdelning.
Jan Samuelsson valdes in som ny styrelseledamot. Carin Espes hade sedan tidigare förklarat att hon inte stod till förfogade för omval.
I övrigt beslutades inte om några ändringar i bolagets styrelse.
Vid stämman uppnåddes inte tillräckligt stor majoritet för den föreslagna ändringen av bolagets bolagsordning.

KORRIGERING AV FELAKTIG UPPGIFT

I pressmeddelandet den 16 juni fanns en olycklig skrivning som kunde läsas som att Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE) och Antap Capital tillsammans lämnat ett bud på vattenkraftstationerna och elnätet.
Detta är felaktigt och Edsbyns Elverk beklagar formuleringen. Det är DORE ensamt som lagt budet och det är DORE ensamt som är köpare om budet går igenom.

Informationsmöte 28 juni

Aktieägare inbjuds till informationsmöte, måndagen den 28 juni klockan 18:00, utomhus vid AB Edsbyns Elverks lokaler, Yxkroken 19 i Edsbyn.
Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE), kommer att informera om sitt bud på vattenkraftstationerna och elnätet.
Representanter kommer att finnas tillgängliga från Downing och styrelsen tillsammans med VD, Nils Andersson.
Anmälan om deltagande till informationsmötet görs senast onsdag den 23 juni via telefon 0271-27 400 eller e-post info@edsbynselverk.se

Särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen

Efter begäran från en aktieägarminoritet i Edsbyn Elverk AB (publ.) har en särskild granskning genomförts av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning under perioden från den 1 januari 2015 till och med dagen för granskningsmannens förordnade.
Granskningsmannen, Daniel Stattin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har förordnats av Bolagsverket och är oberoende i förhållande till bolaget och de förslagsställande aktieägarna.

Pressmeddelande 2021-05-27

Årsstämma med förslag om strukturaffär avseende AB Edsbyns Elverk (publ)
AB Edsbyns Elverk har kallat till årsstämma den 29 juni 2021.
En av punkterna i dagordningen gäller ett aktieägarförslag, som skulle möjliggöra en försäljning av väsentliga verksamhetstillgångar.