Ellevio Holding 1 AB, 559005-2444, (”Ellevio”) äger mer än nio tiondelar av aktierna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686 (”Edsbyns Elverk”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen har Ellevio därför rätt att av övriga aktieägare i Edsbyns Elverk lösa in återstående aktier. Ellevio har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare, har Ellevio med stöd av 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Edsbyns Elverk den 24 januari 2022 skriftligen begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. Ellevio har till sin skiljeman utsett advokat Björn Tude,

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm.

Styrelsen för Edsbyns Elverk anmodar härmed jämlikt 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen övriga aktieägare i Edsbyns Elverk att senast två (2) veckor från dagen för denna kungörelse skriftligen till styrelsen för Edsbyns Elverk på adress ”AB Edsbyns Elverk (publ), Box 82, 828 22 Edsbyn” anmäla om de önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

Har inte aktieägarna inom ovan angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Edsbyns Elverk med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Den gode mannen kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna samt bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB efter att slutlig skiljedom, eller dom genom vilken lösenbeloppet bestämts, har vunnit laga kraft utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.

Aktieägare som redan accepterat Ellevios erbjudande eller avser att acceptera erbjudandet under den förlängda fristen kan bortse från denna information.

Edsbyn i januari 2022

AB Edsbyns Elverk (publ)

Styrelsen